Tiedotteet

Lemonsoft suunnittelee listautumisantia ja listautumista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA, TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Lemonsoft Oyj (”Lemonsoft” tai ”Yhtiö”) ilmoittaa, että se suunnittelee listautumisantia (”Listautumisanti”) ja osakkeidensa listaamista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”First North”).

Lemonsoft on suomalainen SaaS-ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja myy toiminnanohjausjärjestelmiä (ERP). Yhtiö on keskittynyt tarjoamaan ratkaisuja pääasiassa pienille ja keskisuurille yrityksille. Yhtiön ohjelmistot ja niihin liittyvät palvelut tehostavat asiakkaiden liiketoimintaprosesseja ja tuovat kustannussäästöjä digitalisaation ja automaation avulla.

Listautumisannilla on tarkoitus luoda edellytykset Yhtiön First North -listautumiselle ja näin mahdollistaa Yhtiön strategian mukainen kasvu ja liiketoiminnan laajentaminen. Yhtiö odottaa, että First North -listautuminen avaa Yhtiölle uuden kanavan oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankintaan sekä Suomesta että ulkomailta, luo Yhtiön osakkeille likviditeetin ja kehittää Yhtiön yleistä tunnettavuutta ja mainetta potentiaalisten asiakkaiden, kumppaneiden, työntekijöiden ja sijoittajien keskuudessa. Lisäksi Listautumisannin tarkoituksena on laajentaa Yhtiön omistajapohjaa sekä suomalaisten että kansainvälisten sijoittajien keskuudessa. Listautuminen myös edesauttaisi Yhtiön osakkeen käyttämistä maksuvälineenä yrityskaupoissa ja lisäisi Yhtiön mahdollisuuksia henkilöstön sitouttamiseen osakepohjaisten kannustinjärjestelmien avulla.

Suunnitellun Listautumisannin odotetaan koostuvan Yhtiön noin 15 miljoonan euron osakeannista (bruttovarat) sekä osakemyynnistä, jossa eräät Lemonsoftin osakkeenomistajat myyvät osakkeitaan. Osakeannista saatavia varoja on tarkoitus käyttää Lemonsoftin kasvustrategian tukemiseen, mukaan lukien yritysostojen rahoittamiseen.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Mandatum Asset Management Oy, TIN Fonder, Aeternum Capital, Handelsbanken Fonder, ODIN Fonder, tietyt Evli-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot, tietyt Aktia Pankki Oyj:n omistamien tahojen hallinnoimat rahastot, Grenspecialisten, SEB Investment Management AB ja tietyt SP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot (yhdessä ”Ankkurisijoittajat”) ovat, tietyin tavanomaisin ehdoin ja edellytyksin, sitoutuneet merkitsemään osakkeita Listautumisannissa edellyttäen, että Yhtiön osakekannan arvostus ennen Listautumisannista saatavia varoja on enintään 201 miljoonaa euroa. Ankkurisijoittajien sitoumukset ovat yhteensä 42,5 miljoonaa euroa.

Christoffer Häggblom, hallituksen puheenjohtaja kommentoi:

“Lemonsoftin kasvu on ollut nopeaa ja kannattavuus erinomainen. Näemme kuitenkin, että yhtiöllä on edessään aivan uusia mahdollisuuksia. Odotamme, että markkinan koko tulee kasvamaan merkittävästi ja haluamme kasvumme olevan vielä markkinaa nopeampaa. Sen vuoksi Lemonsoftille on listautuminen juuri nyt ajankohtaista.
Lemonsoftin strategiana on investoida jatkuvasti tuotekehitykseen ja uuteen teknologiaan voidakseen pysyä kilpailijoiden edellä ja tarjota markkinoiden parhaat tuotteet ja parhaan asiakaskokemuksen. Myös yritysostot ovat keskeinen osa kasvustrategiaa. Uskomme vakaasti, että suunniteltu listautuminen entisestään parantaisi Lemonsoftin kykyä investoida ja tavoittaa hallituksen asettamat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet.”

Kari Joki-Hollanti, toimitusjohtaja kommentoi:

“Monessa olemme historiamme aikana jo onnistuneet: nopeaa ja kannattavaa kasvua, tyytyväinen henkilöstö ja suuri määrä pitkäaikaisia asiakkaita eri toimialoilta. Uskon että mahdollinen listautuminen lisää Lemonsoftin tunnettavuutta ja tekee yrityksestä entistäkin houkuttelevamman työpaikan. Listautuneena yhtiönä voimme myös sitouttaa ja kannustaa henkilöstöä osakepohjaisilla kannustimilla.
Kaiken tekemisemme ytimessä on halu kehittää tuotteitamme ja palvelujamme yhdessä asiakkaidemme kanssa. Ratkaisujemme avulla asiakasyrityksillemme jää enemmän aikaa ja resursseja keskittyä ydinliiketoimintaansa. Uskomme, että tehokkuus on kasvun edellytys. Odotamme jo innolla, että saamme uusia osakkeenomistajia mukaan tälle matkalle.”

Lemonsoft lyhyesti

Lemonsoft on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja myy kustannustehokkaita toiminnanohjauksen ohjelmistoratkaisuja asiakkaidensa liiketoimintaprosessien ja hallinnon tehostamiseksi eri osa-alueilla. Yhtiön ohjelmistotuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden laaja tuotetarjooma mahdollistaa asiakkaiden kokonaisvaltaisen palvelun. Yhtiön standardimuotoiset ja skaalautuvat ohjelmistoratkaisut toimitetaan pääasiassa pilvipalveluna ja ne perustuvat SaaS-malliin, jossa asiakkaat maksavat ohjelmiston käytöstä kuukausittaista palvelumaksua. Yhtiö toimii Suomen ERP-ohjelmistomarkkinalla pääasiassa pienten ja keskisuurten yritysten palveluntarjoajana. Yhtiön asiakaskunta koostuu tämän tiedotteen päivämääränä yli 6 600 Yhtiön ohjelmistoratkaisuja käyttävästä asiakasyhtiöstä, joihin kuuluu asiakkaita erityisesti teollisuuden, tukku- ja erikoistavarakaupan, asiantuntija- ja palvelutoimialan, rakentamisen ja tilitoimistojen toimialoilta.

Laajan ohjelmistotarjoaman sekä nykyaikaisen teknologian vuoksi Yhtiö on onnistunut historiassaan kasvamaan voimakkaasti samalla parantaen kannattavuuttaan. Yhtiön liikevaihdon keskimääräinen kasvu oli 20 prosenttia 31.12.2018 ja 31.12.2020 päättyneiden tilikausien välillä. Samaan aikaan Yhtiön oikaistu liikevoittomarginaali nousi 31.12.2018 päättyneen tilikauden 27,1 prosentista 31.12.2020 päättyneen tilikauden 32,6 prosenttiin. Lemonsoftin liikevaihto oli 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella 13,6 miljoonaa euroa, oikaistu liikevoitto 4,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,9 miljoonaa euroa. Lemonsoftin pro forma -liikevaihto oli 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella 17,4 miljoonaa euroa ja pro forma oikaistu liikevoitto 5,6 miljoonaa euroa (32,3 prosenttia liikevaihdosta).

Lemonsoft-konsernin muodostavat emoyhtiö Lemonsoft Oyj sekä sen tytäryhtiöt Lixani Oy, Metsys Oy, PlanMill Oy ja WorkIn Oy. Konsernin palveluksessa oli 30.9.2021 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla keskimäärin 123 työntekijää. Yhtiöllä on toimipaikat yhdeksällä paikkakunnalla Vaasassa, Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Kouvolassa, Oulussa, Tampereella, Turussa ja Vantaalla, joista käsin Yhtiö palvelee asiakkaitaan ympäri Suomen.

Vahvuudet

Lemonsoft uskoo, että muun muassa seuraavat tekijät ovat sen keskeisiä vahvuuksia:

 • Historiansa aikana nopeasti kasvanut SaaS-yhtiö, jolla on kauttaaltaan hyvin vahvat toiminnan avainluvut
 • Vahva markkina-asema suuressa pienten ja keskisuurten yritysten ERP-markkinassa
 • Kattava ohjelmistoratkaisu pienten ja keskisuurien yritysten liiketoiminnalle kriittisten prosessien hallitsemiseen
 • Vahvat kasvunäkymät koostuen asiakaskohtaisen myynnin kasvattamisesta, uusien asiakkaiden hankkimisesta ja uusien tuotteiden lanseerauksesta
 • Mahdollisuus jatkaa menestyksellistä yritysostostrategiaa

Strategia

Lemonsoftin strategian keskeisinä tavoitteina on nostaa markkinaosuutta ja -penetraatiota

 • lisäämällä Yhtiön nykyisestä asiakasmassasta saatavaa liikevaihtoa;
 • voittamalla uusia asiakkuuksia;
 • optimoimalla hinnoittelua;
 • kasvattamalla transaktioliiketoimintaa; ja
 • julkaisemalla uusia tuotemoduuleja ja -kokonaisuuksia.

Lemonsoftin strategian keskeiset painopistealueet ovat:

 • Markkinan paras tuote – Yhtiö pyrkii olemaan tuotejohtaja toimialaspesifien ERP-järjestelmien markkinalla investoimalla jatkuvasti tuotekehitykseen ja uuteen teknologiaan pysyäkseen kilpailijoidensa edellä.
 • Markkinan paras asiakaskokemus – Yhtiö pyrkii tarjoamaan markkinansa parasta käyttäjäkokemusta. Markkinan parhaalla asiakaskokemuksella Yhtiö pyrkii pitämään asiakkaansa uskollisena ja saamaan kasvua sekä Yhtiön nykyisestä asiakaskunnasta että uusista asiakkaista.

Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Lemonsoftin tavoitteena on kasvattaa liikevaihto 40 miljoonaan euroon 31.12.2025 päättyvään tilikauteen mennessä orgaanisesti. Tavoitteessa ei ole otettu huomioon Yhtiön mahdollisesti toteuttamia yritysostoja, sillä yritysostoja on vaikea ennustaa. Yhtiön tavoitteena on jatkaa aktiivisen yritysostostrategian toteuttamista.

Lisäksi Lemonsoftin tavoitteena on nostaa oikaistu liikevoittomarginaali 40 prosenttiin 31.12.2025 päättyvään tilikauteen mennessä.

Yhtiö pyrkii harjoittamaan aktiivista osinkopolitiikkaa edellyttäen, että voitonjako ei heikennä Yhtiön kykyä saavuttaa kasvustrategiassa asetettuja tai muita taloudellisia tavoitteita.

Lemonsoftin keskeiset tunnusluvut

Lemonsoftin liikevaihto 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella oli 13,6 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 4,4 miljoonaa euroa, joka edustaa 32,6 prosentin oikaistua liikevoittomarginaalia. Yhtiön pro forma liikevaihto oli 17,4 miljoonaa euroa ja pro forma oikaistu liikevoitto 5,6 miljoonaa euroa.

Seuraavassa taulukossa esitetään Lemonsoftin keskeisiä tunnuslukuja:

1.1.–30.9. 1.1.–31.12.
2021 2020 2020 (* 2019 2018
(tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu) (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu)
Liikevaihto 12 284 9 938 13 588 (**** 10 639 (**** 9 484 (****
Liikevaihdon kasvu, % 23,6 % 27,7 % 27,7 % 12,2 % 19,8 %
SaaS 9 269 7 628 10 316 7 559 6 268
Transaktiot 786 673 956 848 586
Konsultointi ja muu liikevaihto 2 230 1 637 2 316 2 232 2 631
Myyntikate 10 955 8 754 11 941 9 300 8 565
Myyntikate-% 89,2 % 88,1 % 87,9 % 87,4 % 90,3 %
Käyttökate (EBITDA) 4 179 3 511 4 794 3 504 2 782
Käyttökate-% (EBITDA) 34,0 % 35,3 % 35,3 % 32,9 % 29,3 %
Oikaistu käyttökate (** 4 368 3 419 4 683 3 511 2 782
Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta 35,6 % 34,4 % 34,5 % 33,0 % 29,3 %
Liikevoitto (EBIT) 3 366 2 860 3 906 (**** 3 139 (**** 2 428 (****
Liikevoitto-% (EBIT) 27,4 % 28,8 % 28,7 % 29,5 % 25,6 %
Oikaistu liikevoitto (*** 4 205 3 228 4 428 3 283 2 566
Oikaistu liikevoitto, % liikevaihdosta 34,2 % 32,5 % 32,6 % 30,9 % 27,1 %
Katsauskauden tulos 2 656 2 215 2 976 (**** 2 484 (**** 1 912 (****
Emoyhtiön omistajien osuus 2 635 2 211 2 976 (**** 2 484 (**** 1 912 (****
Vähemmistön osuus 22 4 0 0 0
Katsauskauden tulos, % liikevaihdosta 21,6 % 22,3 % 21,9 % 23,3 % 20,2 %
Emoyhtiön omistajien osuus, % liikevaihdosta 21,4 % 22,3 % 21,9 % 23,3 % 20,2 %
Vähemmistön osuus, % liikevaihdosta 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Omavaraisuusaste, % 51,9 % 59,9 % 61,6 % 77,9 % 67,4 %
Nettovelka -787 -1 857 -3 099 -3 776 -2 251
Nettovelkaantumisaste, % -10,7 % -30,0 % -44,3 % -68,5 % -52,9 %
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa (***** 1,39 3 251,79 4 375,92 3 652,58 2 811,21
Henkilöstön määrä kauden lopussa 121 104 110 79 75
Ulkona olevat osakkeet kauden lopussa 17 000 000 680 680 680 680
Ulkona olevat osakkeet kauden aikana keskimäärin 1 889 493 680 680 680 680

____________________
(* Konsernitilinpäätöksen laatimista edellyttävä konsernirakenne muodostui vuonna 2020.
(** Oikaistu käyttökate on kauden käyttökate oikaistuna yritysostoihin ja Listautumiseen liittyvillä kustannuksilla.
(*** Oikaistu liikevoitto on kauden liikevoitto oikaistuna fuusioituneiden yhtiöiden poistoilla ja liikearvon poistolla sekä yritysostoihin ja Listautumiseen liittyvillä kustannuksilla.
(**** Tilintarkastettu.
(***** Osakekohtainen tulos (EPS) 30.9.2021 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta on laskettu 1 889 493 Osakkeen osakemäärällä. Osakekohtainen tulos (EPS) on laskettu muiden ilmoitettujen kausien osalta 680 Osakkeen osakemäärällä.

Tietoa Listautumisannista

Suunnitellun Listautumisannin odotetaan koostuvan Yhtiön noin 15 miljoonan euron osakeannista (bruttovarat) sekä osakemyynnistä, jossa Lemonsoftin osakkeenomistajiin kuuluvat Rite Internet Ventures Holding AB ja Kari Joki-Hollanti ("Myyvät Osakkeenomistajat"), myisivät osakkeitaan. Lemonsoft, Myyvät Osakkeenomistajat, Lemonsoftin hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä suunniteltuun henkilöstöantiin osallistuvat merkitsijät sitoutuvat tavanomaisiin luovutusrajoitusjärjestelyihin. Suunnitellun Listautumisannin odotetaan sisältävän henkilöstöannin Lemonsoftiin tai sen konserniyhtiöihin merkintäaikana työsuhteessa olevalle henkilöstölle sekä Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenille.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Mandatum Asset Management Oy, TIN Fonder, Aeternum Capital, Handelsbanken Fonder, ODIN Fonder, tietyt Evli-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot, tietyt Aktia Pankki Oyj:n omistamien tahojen hallinnoimat rahastot, Grenspecialisten, SEB Investment Management AB ja tietyt SP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot (yhdessä ”Ankkurisijoittajat”) ovat, tietyin tavanomaisin ehdoin ja edellytyksin, sitoutuneet merkitsemään osakkeita Listautumisannissa edellyttäen, että Yhtiön osakekannan arvostus ennen Listautumisannista saatavia varoja on enintään 201 miljoonaa euroa. Ankkurisijoittajien sitoumukset ovat yhteensä 42,5 miljoonaa euroa.

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike (”Pääjärjestäjä”) on nimitetty toimimaan Listautumisannin pääjärjestäjänä. Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana. Roschier Asianajotoimisto Oy toimii Pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana. Miltton toimii Yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii mahdollisesta listautumisesta lähtien Lemonsoftin Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Lisätietoja antaa

Kari Joki-Hollanti, toimitusjohtaja, +358 40 768 1415

Alpo Luostarinen, M&A Manager, +358 50 911 3507

Tärkeää tietoa

Tätä tiedotetta ei ole tehty, eikä kopioita tästä tiedotteesta saa jakaa tai lähettää, Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Singaporeen, Etelä-Afrikkaan tai mihinkään muuhun maahan, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröintivelvollisuudesta Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) mukaisesti. Yhtiö ei aio rekisteröidä mitään arvopapereita Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseenlasku, osto tai myynti Listautumisannissa on erityisten lainsäädännöllisten säädösten ja rajoitusten alaista tietyillä lainkäyttöalueilla. Yhtiö ja Pääjärjestäjä eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan kenenkään henkilön toimesta.

Tämä tiedote ei ole tarjous myydä eikä tarjouspyyntö ostaa Yhtiön liikkeeseen laskemia arvopapereita missään maassa, jossa tällainen tarjoaminen tai myyminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen jakelu voi olla lailla rajoitettua tietyillä lainkäyttöalueilla ja henkilöiden, jotka vastaanottavat dokumentteja tai muuta tietoa, johon tässä tiedotteessa viitataan, tulisi olla tietoisia ja noudattaa tällaisia rajoituksia. Rajoitusten noudattamatta jättäminen voi olla näiden lainkäyttöalueiden arvopaperilakien vastaista.

Lukuun ottamatta Suomea ja Isoa-Britanniaa, tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa vain asetuksessa (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) ja asetuksessa (EU) 2017/1129 (osa paikallista lainsäädäntöä Euroopan Union Withdrawal Act 2018:n nojalla) määritellyille kokeneille sijoittajille.

Tämä tiedote ei ole arvopapereita koskeva tarjous yleisölle Isossa-Britanniassa koskien tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita. Mitään esitettä ei ole hyväksytty tai tulla hyväksymään Isossa-Britanniassa. Isossa-Britanniassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoituksiin liittyvistä asioista Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) vuoden 2005 määräyksen (Financial Promotion Order 2005) (muutoksineen, ”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti, (ii) yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity) Määräyksen 49 (2) artiklan (a)-(d) -kohtien mukaisesti, taikka (iii) muille henkilöille, joille tämä tiedote voidaan muutoin laillisesti antaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Relevantit tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvät mahdolliset sijoitukset tai sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien tahojen saatavilla ja niihin ryhdytään ainoastaan Relevanttien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti taho, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tässä tiedotteessa tarkoitettu mahdollinen arvopapereiden tarjoaminen tullaan toteuttamaan esitteellä. Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksen mukainen esite. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita muutoin kuin edellä mainittuun esitteeseen sisältyvien tietojen perusteella.

Tähän tiedotteeseen sisältyvä tieto annetaan ainoastaan taustaksi eikä tämän tiedon väitetä olevan kattavaa tai täydellistä. Tähän tiedotteeseen sisältyvään tietoon tai sen paikkansapitävyyteen, oikeellisuuteen tai täydellisyyteen ei tule luottaa mitään tarkoitusta varten. Tähän tiedotteeseen sisältyvissä tiedoissa saattaa tapahtua muutoksia.

Tämä tiedote on tarkoitettu tiedotustarkoituksiin, eikä sitä tule pitää tarjouksena tai tarjouspyyntönä tai perusteena päätökselle sijoittaa Yhtiön arvopapereihin. Pääjärjestäjä toimii yksinomaan Yhtiön ja Myyvien Osakkeenomistajien puolesta, eikä kenenkään muun tahon puolesta Listautumisannin yhteydessä. Pääjärjestäjä ei pidä ketään muuta osapuolta tai henkilöä asiakkaanaan Listautumisannin yhteydessä, eivätkä ne ole vastuussa asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muulle osapuolelle tai henkilölle koskien Listautumisantia, tämän tiedotteen sisältöä tai mitään transaktiota, järjestelyä tai muuta seikkaa, johon tässä tiedotteessa viitataan.

Yhtiö on laatinut tämän tiedotteen ja on siitä yksin vastuussa. Pääjärjestäjä tai kukaan sen hallituksen jäsenistä, johtajista, toimihenkilöistä, työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista ei ota mitään vastuuta eikä anna mitään vakuutusta, suoraan tai epäsuorasti, tähän tiedotteeseen sisältyvien tietojen tai muiden Yhtiötä tai sen tytäryhtiöitä ja osakkuusyhtiöitä koskevien tietojen, täydellisyydestä, tarkkuudesta tai todenperäisyydestä (tai tietojen poisjättämisestä tästä tiedotteesta) riippumatta siitä, onko tieto kirjallisessa, suullisessa tai sähköisessä muodossa ja riippumatta siitä, miten tieto on lähetetty tai asetettu saataville, eikä minkäänlaisesta vahingosta, joka on syntynyt tämän tiedotteen tai sen sisällön käyttämisestä tai muutoin tästä tiedotteesta johtuen.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tässä tiedotteessa esitetyt asiat voivat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tässä tiedotteessa esitetyt tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin olettamiin, joista monet voivat osaltaan perustua toisiin olettamiin. Vaikka Yhtiö pitää näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä odotuksia kohtuullisina, ei ole takeita siitä, että odotukset toteutuisivat tai pitäisivät paikkaansa. Koska nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin ja arvioihin ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, todellinen tulos tai seuraukset voivat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lautumissa todetusta lukuisten tekijöiden johdosta. Yhtiö ei takaa, että tässä tiedotteessa esitettyihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin perustuvat oletukset ovat virheettömiä, eikä se ota vastuuta tässä tiedotteessa esitettyjen näkemysten tulevasta paikkansapitävyydestä tai sitoudu päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tässä tiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella. Lukijan ei tule tukeutua liikaa tässä tiedotteessa esitettyihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tiedotteen julkaisupäivän tilanteeseen ja voivat näin ollen muuttua ilman ilmoitusta. Yhtiö ei sitoudu julkisesti tarkistamaan, päivittämään, vahvistamaan tai julkistamaan mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella, jotka liittyvät tämän tiedotteen sisältöön.

TAKAISIN TIEDOTTEISIIN