Yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Lemonsoft Oyj ja kotipaikka Vaasa.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on ohjelmistojen suunnittelu, kehittäminen, myynti ja markkinointi sekä näihin liittyvien tuki- ja ylläpitopalveluiden tarjoaminen. Lisäksi yhtiö voi tuottaa, tarjota, kehittää, välittää, markkinoida ja myydä ohjelmistokehitys-, konsultointi-, koulutus-, toimisto- ja hallinnollisia palveluita sekä harjoittaa tietoteknisten laitteiden kauppaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa suoraan tai tytär- ja osakkuusyhtiöiden sekä yhteisyritysten välityksellä.

3 § Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta kahdeksaan varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittämisestä ja erottamisesta päättää yhtiön hallitus.

5 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin, hallituksen jäsenet kaksi yhdessä sekä se tai ne henkilöt, joille hallitus antaa edustusoikeuden.

Hallitus voi valtuuttaa yhden taikka useamman henkilön edustamaan yhtiötä prokuran nojalla.

6 § Yhtiökokouksen paikka

Yhtiökokous pidetään hallituksen määräämässä paikassa, joka voi olla yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

7 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

8 § Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä ja ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään:
(i) tilinpäätös, johon on liitetty toimintakertomus,
(ii) tilintarkastuskertomus,
päätetään:
(iii) tilinpäätöksen vahvistamisesta,
(iv) taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
(v) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
(vi) hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta,
(vii) tilintarkastajan palkkiosta,
valitaan:
(viii) hallituksen jäsenet,
(ix) tilintarkastaja ja
käsitellään:
(x) muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

10 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisena tilintarkastajana on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

11 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.