Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Lemonsoftin strategia tähtää kannattavaan kasvuun pyrkimällä tarjoamaan markkinan parhaan tuotteen sekä asiakaskokemuksen.

TAVOITTEET

Nostaa markkinaosuutta ja -penetraatiota

  • lisäämällä nykyisiltä asiakkailta saatavaa liikevaihtoa
  • voittamalla uusia asiakkuuksia
  • optimoimalla hinnoittelua segmentti- ja tuotekohtaisella hinnoittelulla sekä paketoimalla tuotteita ja palveluita erilaisiksi tuote- ja palvelukokonaisuuksiksi
  • kasvattamalla transaktioliiketoimintaa
  • julkaisemalla uusia tuotemoduuleja ja -kokonaisuuksia

PAINOPISTEALUEET

Markkinan paras tuote

Lemonsoft pyrkii olemaan tuotejohtaja toimialaspesifien ERP-järjestelmien markkinalla investoimalla jatkuvasti tuotekehitykseen ja uuteen teknologiaan pysyäkseen kilpailijoidensa edellä.

Markkinan paras asiakaskokemus

Lemonsoft pyrkii tarjoamaan markkinansa parasta käyttäjäkokemusta. Markkinan parhaalla asiakaskokemuksella pyritään pitämään asiakkaat uskollisena ja saamaan kasvua sekä yhtiön nykyisestä asiakaskunnasta että uusista asiakkaista.

MENESTYKSEN EDELLYTYKSET

Toimenpiteitä, joissa on onnistuttava strategian toteuttamiseksi

  • myyntiorganisaation ja -työn skaalaaminen ja optimointi
  • tilitoimistokanavan kasvattaminen
  • ylivertaisen palvelukulttuurin juurruttaminen
  • parhaiden työntekijöiden pitäminen ja rekrytointi
  • asiakaskunnan ja tuoteportfolion laajentamisen tukeminen yritysostoilla
STRATEGIAN ARVO- JA TULOSAJURIT

Orgaanisen liikevaihdon kasvu

Lemonsoftin strategialla pyritään vahvaan orgaaniseen liikevaihdon kasvuun. Orgaanisen liikevaihdon kasvua tavoitellaan erityisesti nykyisen asiakaskunnan myynnin kasvattamisella, uusasiakashankinnan kiihdyttämisellä ja transaktioliiketoiminnan kasvattamisella.

Parantuva yksikköekonomia

Strategialla tavoitellaan yksikköekonomian parantamista. Yksikköekonomian parantuminen koostuu asiakaskohtaisen uusasiakashankinnan kustannuksen tehostamisesta, asiakaskohtaisen myynnin kasvattamisesta ja myyntikatteen parantamisesta.

Skaalaedut

Lemonsoftin johdon näkemyksen mukaisesti yhtiöllä on sen kasvaessa mahdollisuus pitää erilaisten kiinteiden kulujen, erityisesti kehityskulujen, kasvu rajattuna, minkä odotetaan johtavan kannattavuuden parantumiseen, mikäli yhtiö onnistuu vahvan orgaanisen kasvun jatkamisessa.

TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODEN 2025 LOPPUUN MENNESSÄ
KASVU Liikevaihdon kasvu 40 miljoonaan euroon orgaanisesti*
KANNATTAVUUS Oikaistun liikevoittomarginaalin nosto 40 prosenttiin

* Tavoitteessa ei ole otettu huomioon yhtiön mahdollisesti toteuttamia yritysostoja, sillä yritysostoja on vaikea ennustaa. Lemonsoftin tavoitteena on jatkaa aktiivisen yritysostostrategian toteuttamista.