Vastuullisuus

Lemonsoftin vastuullisuusohjelma

Vastuullisuus on yksi tärkeimmistä arvoistamme ja erottamaton osa Lemonsoftin liiketoimintaa. Taloudellinen menestys on meille osa vastuullisuutta, joka antaa mahdollisuuden voimakkaalle kehitystyölle nyt ja tulevaisuudessa. Pidämme tärkeänä vastuunkantoa ympäristön lisäksi myös ihmisistä.

Taloudellinen vastuu
Lemonsoftin tavoitteena on olla kannattava ja kasvava kotimainen yritys, luotettava kumppani, joka kantaa vastuunsa liiketoiminnan jatkuvuudesta ja varmuudesta. Meille taloudellinen vastuu tarkoittaa sitä, että huolehdimme liiketoimintamme kannattavuudesta, hyvän hallintotavan noudattamisesta sekä riskienhallinnasta. Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme, palvelujamme ja osaamistamme asiakkaidemme menestyksen takaamiseksi. Uskomme, että ERP-järjestelmien avulla tehostettu asiakkaiden liiketoiminta ja sen tuoma menestys synnyttää työpaikkoja kattavasti eri toimialoille ja erikokoisiin yrityksiin, ja siten lisää myös verotuloja.

Sosiaalinen vastuu
Lemonsoft on vastuullinen työnantaja, joka huolehtii työnantajavelvoitteistaan ja panostaa työntekijöidensä osaamiseen, jatkuvaan koulutukseen ja turvalliseen työympäristöön. Työllistämme uransa alussa olevia nuoria osaajia ja huolehdimme heidän ammatillisesta kehittymisestään. Työhyvinvoinnin perustana on mahdollisuus tehdä mielekästä ja osaamista vastaavaa työtä viihtyisässä ja kannustavassa työympäristössä. Joustavuus ja uudenlainen tapa toimia näkyvät tuotekehityksessä käyttämässämme teknologiassa sekä henkilökunnassamme.

Asiakkaidemme liiketoiminnan kehittyminen ohjaa myös Lemonsoftin toimintaa. Kuuntelemme aina asiakkaidemme toiveita, ja kehitämme ohjelmistoratkaisujamme saadun palautteen pohjalta. HelpDesk-palvelumme kautta saapuvat kehitysehdotukset käsitellään viikoittain. Hyväksytyt kehitysideat etenevät ammattilaistemme toteutettavaksi. Tarjoamme ajantasaista tietoa kehitysidean etenemistä ja mahdollisista toimenpiteistä sekä aikataulusta kehitysidean toteuttamiseksi.

Ympäristövastuu
Järjestelmien digitalisointi keventää sekä meidän että sen asiakkaidemme ympäristökuormitusta merkittävästi. Ohjelmistoratkaisumme tehostavat asiakkaidemme tuotantoa ja logistiikkaa, mikä säästää raaka-aineita ja energiaa sekä vähentää päästöjä. Lemonsoftin tuotteet ovat avainasemassa asiakkaiden taloushallinnon muutoksessa kohti paperitonta työskentelymallia.

Liiketoimintamme eettiset periaatteet

Hyvä hallinto
Lemonsoft ei noudata Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa hallinnointikoodia, mutta pyrimme seuraamaan hyvän hallintotavan (corporate governance) käytäntöjen kehittymistä ja hyödyntämään niitä soveltuvin osin omassa toiminnassamme. Kiinnitämme erityisesti huomiota valvontaan ja raportointikäytäntöihin, jotta voimme varmistua toimintamme lainmukaisuudesta ja näiden periaatteiden noudattamisesta.

Hyvä liiketapa
Emme käytä hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. Edistämme eettisiä toimintatapoja liikesuhteissamme.

Markkinoinnistamme käy aina selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus. Noudatamme markkinoinnissamme yleisesti hyväksyttyjä periaatteita.

Suhtaudumme toisiin kulttuureihin kunnioittavasti. Liikesuhteet kumppaneihimme määräytyvät kaupallisin perustein.

Lahjonta- ja korruptiokielto
Lahjonta ja muunlainen korruptio ovat toiminnassamme kiellettyjä. Olemme mukana rakentamassa yhteiskuntaa, jossa vallitsee vahva luottamus yrityksiin, yritteliäisyyteen, markkinatalouteen ja oikeusvaltioon. Siksi toimimme aktiivisesti torjuaksemme lahjonnan ja muunlaisen korruption, joka voi vaikuttaa liikesuhteisiimme.

Turvallinen työympäristö ja työhyvinvointi
Tarjoamme työntekijöillemme turvallisen ja viihtyisän työpaikan. Edistämme aktiivisesti heidän terveyttään, työtyytyväisyyttään ja henkilökohtaista kehitystään. Siksi huolehdimme siitä, että työntekijöillämme on sellainen työympäristö ja sellaiset työolot, jotka ehkäisevät fyysisiä ja henkisiä terveyshaittoja ja edistävät työtyytyväisyyttä ja kehittymistä. Tämä koskee johtamiskäytäntöjä, työtiloja, työvälineitä, toimintatapoja, tehtävänkuvauksia, henkilökohtaisia kehitysmahdollisuuksia ja muita työympäristön osatekijöitä. Emme suvaitse minkäänlaista fyysistä tai henkistä kiusaamista tai häirintää. Puutumme aktiivisesti kaikkiin kiusaamis- ja häirintätapauksiin. Seuraamme työn kuormittavuutta. Ryhdymme tarvittaessa toimenpiteisiin työn tasaisemmaksi jakamiseksi tai vähentämiseksi.

Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu
Kohtelemme työntekijöitämme tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua.

Emme hyväksy syrjintää ja pyrimme ehkäisemään kaikenlaisen syrjivän kohtelun esimerkiksi palkan tai urakehityksen osalta. Hyödynnämme menettelyjä, joiden avulla voimme tunnistaa syrjinnän ja puuttua siihen.

Lapsityövoiman käyttökielto
Emme suvaitse lapsityövoiman käyttöä emmekä pakkotyötä. Lapsia ei tule muullakaan tavoin käyttää taloudellisesti hyväksi.

Immateriaalioikeuksien kunnioittaminen
Noudatamme kaikkia soveltuvia lakeja ja määräyksiä sekä kansainvälisiä sopimuksia, jotka suojaavat immateriaalioikeuksia, kuten tekijänoikeuksia, patentteja, tavaramerkkejä ja mallioikeuksia. Kunnioitamme muiden immateriaalioikeuksia emmekä loukkaa tai hyödynnä luvattomasti muiden suojattuja oikeuksia tai liikesalaisuuksia, kun kehitämme, tuotamme ja toimitamme tuotteitamme ja palveluitamme taikka kun käytämme muiden immateriaalioikeuksien suojaamia tuotteita tai palveluita.

Ympäristöystävällisyys
Edistämme aktiivisesti kestävää kehitystä huomioimalla ympäristön kaikessa liiketoiminnassamme. Käytämme luonnonvaroja säästeliäästi.

Pyrimme korostamaan tuotteidemme ja palveluidemme ympäristöhyötyjä, kun asioimme asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Otamme mielellämme vastaan kaikenlaiset työntekijöidemme, asiakkaidemme ja kumppaneidemme aloitteet, jotka auttavat vähentämään liiketoiminnan haitallisia ympäristövaikutuksia.