Riskienhallinta

Riskienhallinta

Lemonsoftin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön liiketoiminnan tehokkuus ja tuottavuus sekä tietojen luotettavuus. Määräyksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan koko konsernissa. Keskeisenä periaatteena on jatkuva ja ennaltaehkäisevä toiminta riskien tunnistamiseksi ja niihin varautumiseen. Riskien tunnistamiseksi käytetään Lemonsoftin strategisia ja operatiivisia tavoitteita. Riskianalyysit toteutetaan itsearviointeina.

Riskienarviointi
Lemonsoftin hallitus vahvistaa riskienhallinnan periaatteet ja arvioi riskienhallinnan riittävyyden ja asianmukaisuuden. Riskit tarkastellaan johtoryhmässä ja hallituksessa vuosittain ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Merkittäville riskeille on oltava toimintasuunnitelma. Alalle ei ole tyypillistä, että riskit muuttuisivat nopeasti, mutta mikäli tunnistamme uuden riskin, se tuodaan esiin johtoryhmän lisäksi myös hallitukselle välittömästi.

Keskeisimmät riskit
– Kiristyvä kilpailu Yhtiön toimintamarkkinoilla voi vaikuttaa Yhtiön kykyyn säilyttää tai kasvattaa markkinaosuuttaan, parantaa liiketoimintansa kannattavuutta taikka säilyttämään nykyisiä asiakkaita tai hankkimaan uusia asiakkaita, ja kiristyvä kilpailu voi siten vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liikevaihtoon, kannattavuuteen ja markkinaosuuteen
– Epävarmuus Yhtiön keskeisillä toimintamarkkinoilla, rahoitusmarkkinoilla ja yleisessä taloudellisessa tai geopoliittisessa tilanteessa voi vaikuttaa Yhtiön asiakkaiden investointeihin ja taloudelliseen asemaan, millä voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan
– Yhtiön liiketoiminta ja taloudellinen asema ovat osittain riippuvaisia asiakassuhteiden jatkuvuudesta sekä Yhtiön onnistumisesta ohjelmistoratkaisujen myynnissä, ja Yhtiön asiakkaiden menettäminen, epäonnistuminen lisä- ja ristiinmyynnissä sekä Yhtiön ohjelmistoratkaisujen myynnin mahdollinen väheneminen voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan
– Yhtiön ohjelmistoratkaisujen kilpailukyky voi heikentyä, jos Yhtiö epäonnistuu liiketoimintaympäristön tai asiakkaiden kysynnän muutoksista seuraavien vaatimusten täyttämisessä, ja kilpailukyvyn heikentyminen voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan
– Yhtiö saattaa epäonnistua strategiansa valinnassa tai sen toteuttamisessa, millä voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön kannattavuuteen ja liiketoiminnan kasvuun, eikä Yhtiö siten välttämättä saavuta taloudellisia tavoitteitaan
– Yhtiön toiminta ja sen tarjoamat ohjelmistoratkaisut ovat laajasti riippuvaisia IT-järjestelmistä, ja niiden häiriöt ja loukkaukset sekä mahdollinen epäonnistuminen asiakkaiden tietojärjestelmien kehityshankkeissa voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön maineeseen, liiketoimintaan ja taloudelliseen asemaan
– Yhtiö kerää ja käsittelee henkilötietoja päivittäisessä liiketoiminnassaan, ja tällaisten tietojen vuotamisella tai sääntelyn vastaisella käsittelyllä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan ja maineeseen, ja siitä voi seurata vahingonkorvausvaatimuksia ja viranomaisten asettamia seuraamusmaksuja ja velvoitteita
– Yhtiön liiketoiminta on osittain riippuvaista kolmansien osapuolten teknologioista ja ohjelmistoista, joiden muutokset, katkokset ja häiriöt voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön ohjelmistoratkaisujen toimintaan ja siten vaikuttaa haitallisesti Yhtiön asiakastyytyväisyyteen, maineeseen ja liiketoimintaan
– Avainhenkilöiden ja ammattitaitoisen henkilöstön menettäminen voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan ja taloudelliseen asemaan, eikä Yhtiö välttämättä onnistu rekrytoimaan ja sitouttamaan henkilöitä, joilla on tarvittava osaaminen
– Yhtiö voi epäonnistua mahdollisten yritysostokohteiden löytämisessä tai mahdollisten yritysostokohteiden integroinnissa, ja yritysostoihin voi liittyä odottamattomia haasteita ja vastuita

Sisäinen valvonta
Sisäinen valvonta on prosessi, joka suojelee yritystä väärinkäytöksiltä. Sisäinen valvonta varmistaa tietosuojan, kirjanpidon oikeellisuuden, rahaliikenteen oikeellisuuden ja erilaiset käyttöoikeudet.

– Tietosuojan varmistaminen tarkoittaa ohjelmien rajapintojen auditointia siten, ettei niitä voi väärinkäyttää. Tästä vastaa tietohallinto.
– Kirjanpidon audit trail, tietojen muuttamisen lokitus ja käyttöoikeudet varmistavat kirjanpidollisen datan oikeellisuuden. Tästä vastaa talousosasto.
– Ostolaskujen maksaminen ei onnistu ilman kolmea silmäparia, eikä mitään makseta ohi palkanlaskennan tai ostoreskontran. Tästä vastaa talousosasto.

Tarkastusvaliokunta
Hallitus nimittää keskuudestaan tarkastusvaliokunnan avustamaan hallitusta sille kuuluvan valvontatehtävän hoitamisessa.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on muun muassa seurata ja arvioida:
– taloudellista raportointijärjestelmää
– sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta
– miten yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista
– tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista ja
– yhtiön tilintarkastusta ja valmistella yhtiön tilintarkastajan valinta.